Mobile Menu

Interne vacature: onderzoeker Autoriteit Markt en Consument Aruba

February 17, 2022

Onderzoeker AFTA

Interne Vacature

 De nog in te stellen Aruba Fair Trade Authority ressorteert onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling.

Op 3 juli 2020 is de Mededingingsverordening houdende algemene regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (AFTA)/ Aruba Fair Trade Authority (AFTA), verder genoemd Mededingingsverordening, door de Staten goedgekeurd (AB 2020 no. 103).

Het doel van de Mededingingsverordening is het waarborgen van een duurzame economische ontwikkeling en regels vast te stellen over mededingingsafspraken en machtsposities, alsmede om regels in te stellen omtrent toezicht op concentraties van ondernemingen. Ter uitvoering van de mededingingsverordening is gekozen om een zelfstandig lichaam met rechtspersoon in te stellen, AFTA, dat belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Mededingingsverordening

Onderzoeker (M/V)

De functie:

De onderzoeker:

 • inventariseert, analyseert en evalueert relevante ontwikkelingen, analyseert het belang ervan voor het werkterrein van de mededingingsautoriteit en onderzoeksbeleid;
 • ontwikkelt en realiseert (meer) jaarlijkse onderzoeksprogramma’s;
 • verricht specialistische onderzoek werkzaamheden;
 • levert vanuit de expertrol specialistische ondersteuning en adviezen;
 • levert een bijdrage aan ontwikkeling van het strategisch toezichtbeleid en ontwikkelt (mede) criteria, normen, methoden en technieken;
 • stelt complexe onderzoeks- en toezichtplannen op;
 • geeft voorlichting en verstrekt informatie en advies vanuit het werkgebied t.b.v. interne en externe stakeholders;
 • toetst informatie/objecten aan wet- en regelgeving, beleid, voorschriften en toezichtcriteria e.d.;
 • verricht complexe toezicht en controle bezoeken en -werkzaamheden;
 • analyseert complexe onderzoeks- en toezicht situaties en resultaten, trekt mededingingsrechterlijke conclusies op basis van de wetgeving en jurisprudentie en geeft hieraan follow-up;
 • treedt op ter beëindiging van niet aanvaardbare situaties, bij geconstateerde overtredingen of bedreigende situaties;
 • signaleert en analyseert knelpunten, onrechtmatigheden, onvolkomenheden en afwijkingen en lost deze op, rapporteert hierover en adviseert over duurzaam te nemen maatregelen, beleids- en/ of wetswijzigingen;
 • draagt zorg voor het opstellen van beschikkingen, vergunningen, processen-verbaal en/of andere benodigde documenten;
 • verricht coördinatie werkzaamheden en houdt toezicht op operationele onderzoek-, toezicht- en of aanverwante processen en werkzaamheden;
 • neemt deel aan in- en extern (nationaal en internationaal) overleg, projectgroepen, belangenorganisaties e.d.
 • stelt rapportages op waarin overtredingen worden vastgesteld en levert een bijdrage aan het opstellen van management rapportages.

Functievereisten:

 • WO-opleiding in juridisch of economische wetenschappen;
 • minstens 5 jaar ervaring in beleidsfunctie en/of als onderzoeker;
 • kennis en inzicht in sociale, financieel-economische technische en juridische samenhangen in bredere context dan alleen in het eigen toezichtgebied;
 • vaardigheid in het verstrekken van aanbevelingen, voorlichting en informatie;
 • vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • vaardigheid in het verrichten van onderzoek.
Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 13 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Het eerste jaar zal intensief relevante training ontvangen en stages in buitenland moeten volgen.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als onderzoeker Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk woensdag 2 maart 2022 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de directeur Directie Economische Zaken, Handel en Industrie, mw. Maria Dijkhoff Pita. Deze kunt u sturen naar het e-mailadres: [email protected] of [email protected]. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 297-521 2402.

Scroll To Top